Oils/Mixed Media

Yellow Squares
Yellow Squares
Blue Squares
Blue Squares
Thin Sections
Thin Sections
Ancient Storm
Ancient Storm
Mixed Pebbles (GP)
Mixed Pebbles (GP)
Widemouth Pebble No 2 (GP)
Widemouth Pebble No 2 (GP)
Inclined Extinction (GP)
Inclined Extinction (GP)
Blue Collage (GP)
Blue Collage (GP)
* Pebble with Blue Spot (GP)
* Pebble with Blue Spot (GP)